Yuchen Yan(严宇辰)

IEEE Honor Class, Shanghai Jiao Tong University

Office: 1-203 SEIEE Building, 800 Dongchuan Rd, Shanghai, China 200240

Email: xyxpzer@sjtu.edu.cn